אנו מספקים שירותי הערכת איכות לפעילות הביקורת הפנימית בארגון.
משה מזרחי (QAR,CISA,CIA,CRMA) מוסמך מטעם ה IIA לערוך הערכת איכות אודות ביקורת פנימית בארגונים.

מתודולוגית ההערכה

העבודה תבוצע בהתאם למתודולוגיה של ה- IIA כפי שמפורט במדריך להערכת איכות ובהתאם לתקן 1312, עם ההתאמות הנדרשות לאופי הביקורת בארגון הנבדק.
הבדיקה תבוצע ביחס לתקני הביקורת הפנימית, ולחוקים, חוק הביקורת הפנימית, וכל הנחיה רלוונטי נוספת (כגון חוזר מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות).

העבודה תכלול בין היתר את התהליכים הבאים:

הערכת איכות ביקורת

איסוף חומר רקע

 • שיחת פתיחה עם מבקר הארגון – מילוי שאלון רקע.
 • קבלת מסמכי רקע כלליים, לרבות:
 • ארגון – מבנה ארגוני (כפיפות המבקר, כוח אדם ביחידת המבקר), מיקום פיזי של משרד המבקר, תפקידים נוספים של המבקר, שימוש בכוח אדם חיצוני בתשלום ובהתנדבות.
 • פירוט בעלי העניין המרכזיים – הנהלה, חברי וועדת הביקורת וכו'.
 • כלי עבודה ממושבים שעומדים לטובת המבקר
 • מיפוי הרגולציה שקשורה לביקורת בארגון.
 • נהלי עבודה בתחום הביקורת בארגון.
 • תכנית האיכות (QAIP) של המבקר.
 • תכנית עבודה של יחידת הביקורת הפנימית כולל מטרות, יעדים ומדדים.
 • רשימת דוחות ביקורת שנערכו על ידי המבקר בשנים האחרונות.
 • סיכומי הוועדה לענייני ביקורת על דוחות המבקר לשנים האחרונות.
 • הכשרות עובדי הביקורת – תעודות השכלה, הסמכות וכד'.

עריכת הבדיקה בשטח:

 • שאלונים – לבעלי תפקידים – מבקר, עובדי הביקורת ובעלי תפקידים נבחרים.
 • ראיונות פרונטליים – עריכת ראיונות עם המבקר, עובדי יחידת הביקורת, נציגי הוועדה לענייני הביקורת ומדגם בעלי עניין.
 • בדיקת מסמכים: תקנון הביקורת, נהלי עבודה, פרוטוקולים וכד'.
 • ניתוח מדגם דוחות ביקורת של מהבקר– דוחות ביקורת, תיקי ביקורת וניירות עבודה.

הכנת טיוטת דוח להתייחסות המבקר – הערכה כללית, הערכה פרטנית של עמידה בתקנים מקצועיים והמלצות לשיפור מערך הביקורת.

הכנת דוח סופי למבקר ולוועדה לענייני ביקורת.

הצגת הדוח הסופי לוועדה לענייני ביקורת.