GRC מציעה הדרכה ע"י מומחה במגוון נושאים:

סנדאות והדרכות מקצועיות בנושאי ביקורת הפנים

  • בניית תכנית ביקורת פנים.
  • תהליכי ביקורת פנים.
  • נושאי ביקורת פנים נבחרים.
  • שימוש בכלי מחשוב.

בניית תכנית עבודה, בקרה ומדידה

  • תהליך בניית תכנית עבודה מתוקצבת.
  • קביעת מטרות.
  • יעדים ומדדים לבקרתם.
  • הערכת מצב שנתית.

ההדרכות יבוצעו כהרצאות פרונטאליות ו/או סדנאות, בהתאם לצרכי הלקוח